Sportovní hala

Lezecká stěna

Lezecká stěna

V naší hale je možné pronajmout si horolezeckou stěnu s rozměry:

šířka 20 m, výška 12 m, plocha stěny je 290 m2, převis 4,15 m, počet úchytů přes 2000 ks. 

Přes 50 lezeckých možností (cest) s obtížností 3 – 9 st. Na lezecké stěně je připevněno celkem 34 dřevěných a pryskyřicových struktur a bez mála 2000 úchytů. které se nepravidelně obměňují. Na stěně jsou k dispozici 2 ks – samojistící zařízení DESCENT PERFECT – 16,1 m, model 220i a model 230i – DIRECT DRIVE.

Dodavatel LS byla firma – SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant n/Ostravicí 

Kontakt na lektora lezení dostanete u správce SH, v bistru HALA, nebo na recepci Městských lázní a můžete si ho také stáhnout z přiloženého PDF souboru na tomto serveru.

Žádáme Vás, abyste si pečlivě prostudovali provozní řád lezecké stěny, tyto pokyny jsou pro Vás důležité a závazné:

P R O V O Z N Í   Ř Á D   L E Z E C K É   S T Ě N Y – Sportovní hala s LS, Sportovní 1583

 • Prostory lezecké stěny jsou monitorovány kamerovým systémem.
 • Před vlastním lezením zvážit svůj zdravotní stav.
 • Přísný zákaz provozovat lezení na lezecké stěně a aktivit s tím spojených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Vstup na lezeckou stěnu bez instruktora povolen pouze osobám starším 18- ti let a na vlastní nebezpečí.
 • Lezecké náčiní (lana, sedáky, expresky atd.) provozovatel lezecké stěny nepůjčuje. Každý z lezců si nosí svoje vlastní sportovní vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 • Při lezení jsou všichni návštěvníci povinni zapínat postupová jištění (expresky).
 • Možnost zapůjčení minimálně pro 2 osoby (z důvodu bezpečnosti). Maximální počet lezců využívajících lezeckou stěnu současně je stanoven na 12 osob, žádáme vzájemnou ohleduplnost.
 • Horolezeckou obuv obouvat zásadně pod stěnou, nikoli v šatně a pohybovat se po ploše sportovní haly (hřiště) je zakázáno.
 • Dávat pozor, aby se nerozsypalo magnezium, udržovat čistotu a pořádek v prostorách lezecké stěny, po svém výkonu zamést plochu.
 • Nekonzumovat jídlo a pití v prostoru lezecké stěny. Konzumace je povolena v šatnách a v bistru HALA.
 • Upozornit správce sportovní haly na technické nedostatky na lezecké stěně (např. volný nebo prasklý chyt, volný nýt apod.).
 • Lezení bez lana je možné pouze na vlastní nebezpečí lezce, přičemž se nedoporučuje překročit rukama výšku 3,6 metru.
 • Pro lezení s lanem „od spodu“ (tj. lezec postupuje, jištěn lanem vedoucím od něho dolů) je stěna vybavena jistícími body, které jsou rozmísťovány ve vzdálenosti umožňující maximální možné zajištění pro postupu. Při tomto druhu jištění není možné některé jistící body vynechat nebo nepropínat.
 • Při lezení s lanem „shora“ musí jistící lano procházet nejméně dvěma jistícími karabinami s pojistkou.
 • Návštěvník se zapíše do Evidenční knihy, že se seznámil s provozním řádem. Návštěvníci svým podpisem v Evidenční knize vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně.
 • Návštěvník je povinen dodržovat v prostorách lezecké stěny pořádek a řídit se požární poplachovou směrnicí.
 • Návštěvník je povinen neprodleně hlásit úraz správci haly – ten provede zápis do Knihy úrazů. ZZS tel. 155, SOS tel. 112
 • Provozní řád je platný pro všechny návštěvníky lezecké stěny a to od 1.8.2020.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.
 • U správce a v bistru HALA si můžete vzít kontakt na instruktora lezení, s ním je možné domluvit i zapůjčení výbavy.
 • V případě zjištění závady nebo poškození lezecké stěny, neprodleně kontaktujte správce haly pana Romana Wolkera, mob. 775 873 073, popř. techniky ML – mob. 727 950 347.

 

Samojistící zařízení se používá pro kontrolované spuštění lezce při sportovním lezení na umělých lezeckých stěnách.

Před jeho použitím si přečtěte následující pokyny:
– zařízení nesmí být používáno lezci s tělesnou hmotností pod 11,5 kg a nad 140 kg
– děti do 15 let mohou samojistící zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby
– před použitím zařízení ověřte jeho funkci – vytáhněte jistící popruh krátce směrem dolů a ověřte, že zařízení popruh navíjí
– zkontrolujte si správné oblečení a utažení lezeckého úvazku
– navíjený popruh je opatřen dvěma karabinami, před lezením cvakněte obě karabiny do jistícího oka úvazku, zámky karabin musí směřovat opačným směrem, zkontrolujte jejich zajištění
– pokud ve vedlejších cestách, anebo nad jistícím zařízením lezou jiní lezci, zařízení nepoužívejte a počkejte, až bude část stěny v okolí jistícího zařízení volná
– lezci ve vedlejších cestách, kteří jsou nad samonavíjecím zařízením, nesmí začít slaňovat, pokud je samojistící zařízení používáno
– nezačínejte se spouštěním na samojistícím zařízení, pokud jsou v prostoru spouštění anebo na ploše pod stěnou další osoby nebo jiné překážky
– pokud nemáte se samojistícím zařízením zkušenosti, vyzkoušejte jeho funkci nejprve z malé výšky spouštění
– při spouštění mějte nohy před sebou, lehce se odrážejte od stěny a připravte se na „přistání“ na plochu pod stěnou
– pokud zařízení přestane v průběhu lezení navíjet, okamžitě přestaňte lézt a přivolejte si pomoc ostatních lezců nebo provozovatele lezecké stěny
– pokud na samojistícím zařízení zjistíte jakékoliv závady, nezačínejte lézt a ihned informujte provozovatele lezecké stěny, zařízení musí být zřetelně označeno bezpečnostní tabulkou „MIMO PROVOZ“
– kontakty: provozovatel sportovní haly mobil: + 420 775 873 073, správce haly. Technici ML mobil: + 420 727 950 347, pro volání je možné
použít telefon umístěný u vchodu na hrací plochu (společný prostor – skříň s ovládáním světel, audio, atd.).

V Novém Městě na Moravě, dne 1.7.2021                                                                            jednatel: Jiří Janeček, Novoměstské služby, s.r.o.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz