Sportovní hala

Provozní řády

Provozní řády

P R O V O Z N Í   Ř Á D  SPORTOVNÍ HALY

v Novém Městě na Moravě, č. p. 1583

 • V celém areálu sportovní haly je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.
 • Prostory sportovní haly jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 • Správce sportovní haly je pan Roman Wolker, tel.: 775 873 073, popř. technici 727 950 636.
 • Halu lze využívat pouze v přítomnosti nájemce, který halu objednal a uzavřel písemnou dohodu a nesmí pronajmout další osobě.
 • U vstupu do haly je třeba se vyzout a boty dát do boxu.
 • Používat pouze čistou sálovou obuv, která nezanechává šmouhy a neznečišťuje povrch ve sportovní hale. Není povoleno používat vosky a lepení na míče a obuv. V případě užití nevhodné obuvi, je obsluha sportovní haly oprávněna zamezit dalšímu pokračování ve sportu bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Viditelné poškození či znečištění povrchu sálu může být pokutováno částkou 500,-Kč, plus náhrada škody.
 • Je zakázáno ničit vybavení a zařízení haly. Případné poškození se musí neprodleně oznámit správci haly.
 • Je zakázáno sportovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Návštěvníci sportovní haly sportují na vlastní nebezpečí.
 • Návštěvníci se řídí provozními řády jednotlivých sportovišť.
 • Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celé sportovní hale odpovídá nájemce či jejich zákonní zástupci, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.
 • Návštěvník má povinnost zamykat šatní skříňky. Za věci ponechané bez dozoru nebo cennosti uložené v šatnách nenese provozovatel sportovní haly odpovědnost. Návštěvníci jsou povinni ukládat cennosti u nájemce, který halu objednal. Pro zvýšení bezpečnosti jsou prostory sportovní haly monitorovány průmyslovými kamerami. Záznam průmyslových kamer není průběžné sledován, je použit pouze v případě škodní a pojistné události a slouží pro zajištění bezpečnosti návštěvníků haly.
 • V případě zranění je třeba vyhledat první pomoc – plus informovat správce haly. Úraz zapsat do Knihy úrazů – na ošetřovně. ZZS tel. 155, SOS tel. 112.
 • V případě, že nelze poskytnout objednanou rezervaci z nepředvídatelných důvodů např. havárie, výpadek elektrické energie, vyšší moc, chyba obsluhy, má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat časový harmonogram rezervovaného prostoru.
 • U pravidelně se opakujících rezervací je třeba nejméně týden předem, oznámit případnou neúčast, jinak bude účtován následující stornopoplatek (neplatí pro řízené objekty)
 1. týden předem bez poplatku 48 hod. předem 10% ceny nájmu
 2. 24 – 48 hodin předem 20% ceny nájmu
 3. v den podnájmu 30% nájmu
 4. bez oznámení celá částka nájmu
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, zásady protipožární prevence, čistotu a pořádek v celém areálu.
 • Provozovatel má právo upravit ceny za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku.
 • V prostorách sportoviště je zákaz konzumovat potraviny a pití (nealkoholické nápoje v plastových obalech možné pouze mimo hrací plochu).
 • Sportovní halu užívají návštěvníci na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit správci sportovní haly.

 

V NMNM 1.7.2021                           

jednatel: Jiří Janeček, Novoměstské služby, s.r.o.              

 

P R O V O Z N Í   Ř Á D   L E Z E C K É   S T Ě N Y

ve sportovní hale v NMNM, č. p. 1583

 • Prostory lezecké stěny jsou monitorovány kamerovým systémem.
 • Před vlastním lezením zvážit svůj zdravotní stav.
 • Přísný zákaz provozovat lezení na lezecké stěně a aktivit s tím spojených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Vstup na lezeckou stěnu bez instruktora povolen pouze osobám starším 18- ti let a na vlastní nebezpečí.
 • Lezecké náčiní (lana, sedáky, expresky atd.) provozovatel lezecké stěny nepůjčuje. Každý z lezců si nosí svoje vlastní sportovní vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 • Při lezení jsou všichni návštěvníci povinni zapínat postupová jištění (expresky).
 • Možnost zapůjčení minimálně pro 2 osoby (z důvodu bezpečnosti). Maximální počet lezců využívajících lezeckou stěnu současně je stanoven na 16 osob, žádáme vzájemnou ohleduplnost.
 • Horolezeckou obuv obouvat zásadně pod stěnou, nikoli v šatně. Přísný zákaz vstupu v „lezečkách“ na hrací plochu haly.
 • Dávat pozor, aby se nerozsypalo magnezium, udržovat čistotu a pořádek v prostorách lezecké stěny.
 • Nekonzumovat jídlo a pití v prostoru lezecké stěny. Konzumace je povolena v šatnách a v kavárně.
 • Upozornit správce sportovní haly na technické nedostatky na lezecké stěně (např. volný nebo prasklý chyt, volný nýt apod.). Případné vady pište i do poznámkového bloku u stěny.
 • Lezení bez lana je možné pouze na vlastní nebezpečí lezce, přičemž se nedoporučuje překročit rukama výšku 3,6 metru.
 • Pro lezení s lanem „od spodu“ (tj. lezec postupuje, jištěn lanem vedoucím od něho dolů) je stěna vybavena jistícími body, které jsou rozmísťovány ve vzdálenosti umožňující maximální možné zajištění pro postupu. Při tomto druhu jištění není možné některé jistící body vynechat nebo nepropínat.
 • Při lezení s lanem „shora“ musí jistící lano procházet nejméně dvěma jistícími karabinami s pojistkou.
 • Návštěvník se zapíše do Evidenční knihy, že se seznámil s provozním řádem. Návštěvníci svým podpisem v Evidenční knize vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně.
 • Návštěvník je povinen dodržovat v prostorách lezecké stěny pořádek a řídit se požární poplachovou směrnici.
 • Návštěvník je povinen neprodleně hlásit úraz správci haly-ten provede zápis do Knihy úrazů. ZZS tel. 155, SOS tel. 112.
 • Provozní řád je platný pro všechny návštěvníky lezecké stěny a to od 1.8.2020.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.
 • U správce haly nebo v bistru haly je k dispozici kontakt na instruktora lezení, s ním je možné domluvit i zapůjčení výbavy.
 • V případě zjištění závady nebo poškození lezecké stěny, neprodleně kontaktujte správce haly pana Romana Wolkera, tel.: 775 873 073, popř. technici 727 950 347.

 

Samojistící zařízení se používá pro kontrolované spuštění lezce
při sportovním lezení na umělých lezeckých stěnách.

Před jeho použitím si přečtěte následující pokyny:
– zařízení nesmí být používáno lezci s tělesnou hmotností pod 11,5 kg a nad 140 kg
– děti do 15 let mohou samojistící zařízení používat pouze pod dohledem dospělé
osoby
– před použitím zařízení ověřte jeho funkci – vytáhněte jistící popruh krátce
směrem dolů a ověřte, že zařízení popruh navíjí
– zkontrolujte si správné oblečení a utažení lezeckého úvazku
– navíjený popruh je opatřen dvěma karabinami, před lezením cvakněte obě
karabiny do jistícího oka úvazku, zámky karabin musí směřovat opačným směrem,
zkontrolujte jejich zajištění
– pokud ve vedlejších cestách, anebo nad jistícím zařízením lezou jiní lezci, zařízení
nepoužívejte a počkejte, až bude část stěny v okolí jistícího zařízení volná
– lezci ve vedlejších cestách, kteří jsou nad samonavíjecím zařízením, nesmí začít
slaňovat, pokud je samojistící zařízení používáno
– nezačínejte se spouštěním na samojistícím zařízení, pokud jsou v prostoru
spouštění anebo na ploše pod stěnou další osoby nebo jiné překážky
– pokud nemáte se samojistícím zařízením zkušenosti, vyzkoušejte jeho funkci
nejprve z malé výšky spouštění
– při spouštění mějte nohy před sebou, lehce se odrážejte od stěny a připravte se
na „přistání“ na plochu pod stěnou
– pokud zařízení přestane v průběhu lezení navíjet, okamžitě přestaňte lézt
a přivolejte si pomoc ostatních lezců nebo provozovatele lezecké stěny
– pokud na samojistícím zařízení zjistíte jakékoliv závady, nezačínejte lézt a ihned
informujte provozovatele lezecké stěny, zařízení musí být zřetelně označeno
bezpečnostní tabulkou „MIMO PROVOZ“

V Novém Městě na Moravě, dne 1.7.2021                              jednatel: Jiří Janeček, Novoměstské služby, s.r.o.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz