Sportovní hala

RubrikaOdpady

Nakládání s odpady

     Zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, účinný od 1. 1. 2021 stanovuje povinnosti při nakládání s odpady. Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

     Město se stává původcem komunálního odpadu od okamžiku kdy fyzická osoba (občan, majitel objektu určeného k rekreaci) odloží odpad na místo k tomu určené.

     Systém odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2022, v níž jsou stanoveny pravidla pro nakládání s odpady vyprodukovanými v domácnostech.

     Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek.

Hierarchie správného nakládání s odpady:

1) Předcházení vzniku odpadů
2) Příprava k opětovnému použití
3) Recyklace odpadů,
4) Jiné využití odpadů, například energetické využití,
5) Odstranění odpadů – skládkování

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz